663

ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΑΝΑΒΡΥΤΗΡΙΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΒΑΛΙΔΕ ΤΖΑΜΙ

3 Saban 1083

24 Νοεμβρίου 1672

Π. Μ. Ο έφορος (μουτεβελής) του τεμένους Βαλιδέ Σουλτάν Χάνδακος ανήγειρε δι' εξόδων του αναβρυτήριον και αποχωρητήρια έμπροσθεν του τεμένους τούτου. Αιτείται την εκ μέρους του Ιεροδικείου διαπίστωσιν των γενομένων δαπανών. Κατά την γενομένην επιτόπιον εξέτασιν διαπιστούται, ότι εδαπανήθησαν δια ταύτα δύο φορτία και 590 άσπρα.

Νικολάου Σ. Σταυρινίδη, ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΦΟΡΩΝΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, , Τόμος Β' - ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1672-1694, σελ. 94, ΒΙΚΕΛΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 1986