«Το άγαλμα της κρήνης, τα τελευταία χρόνια της Τουρκοκρατίας το είχαν βάψει μαύρο οι Αραπάδες, και το λάτρευαν, «δημιουργήσαντες περί αυτού παράδοσιν θρησκευτικήν κατ' έτος τον Μάϊον, συναγειρόμενοι προ αυτού εν χοροίς και άσμασιν»...»

Στ. Σπανάκης, «Η ύδρευση του Ηρακλείου», Ηράκλειο 1981