2753

ΦΥΛΑΚΕΙΟΝ ΚΡΗΝΗΣ ΜΟΡΟΖΙΝΗ

(αχρονολόγητον)

Π.Μ. Ο Αχμέτ Ουστά, του 37ου των γενιτσάρων, δι' αναφοράς του προς τον Πασάν καθιστά αυτώ γνωστόν, ότι το παρά το αναβρυτήριον του δημοσίου φυλάκειον διά την φύλαξιν του αναβρυτηρίου τούτου, όπου τυγχάνει ούτος φύλαξ, είχε καταστή ετοιμόρροπον, επιδιορθωθέν επί των ημερών του προκατόχου του πασά, δια μιας δαπάνης 120 γροσίων, εκ των οποίων επληρώθησαν μόνο τα 60 γρόσια. Ζητεί νυν όπως τω καταβληθώσιν υπό του δημοσίου και τα έτερα 60 γρόσια. Ο Πασάς παραπέμπει την αναφοράν προς τον Δεφτερδάρην, ούτως όμως αναφέρει ότι δεν είναι της οικονομικής υπηρεσίας να επανέρχεται δις επί του ιδίου θέματος. Επί ημερών του Χατζή Δεφτερδάρ Αχμέτ Πασά. 1761 μ.Χ

Νικολάου Σ. Σταυριανίδη, ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΦΟΡΩΝΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, , Τόμος Ε' - ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1752-1765, σελ. 182, ΒΙΚΕΛΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 1985