266

ΤΟ ΤΕΜΕΝΟΣ ΔΕΦΤΕΡΦΑΔ ΕΠΙΔΙΟΡΘΟΥΤΑΙ

19 Cemaziyelacirchir 1081
3 Νοεμβρίου 1670

Ο Hasan bey, πληρεξούσιος επίτροπος του εις Κωνσταντινούπολιν αναχωρήσαντος Mehmet Aga, επιστάτου της οικοδομής του εν Χαντάκι τεμένους του σεβαστού βεζίρου Defterdar Ahmet Passa, εμφανισθείς ενώπιον του ιερού τούτου συμβουλίου, ήγειρεν αγωγή εναντίον του Παπά Κωνσταντίνου, Παπά Δημητρίου και Εμμανούλ Βάρδα, αντιπροσώπων του χωρίου Παναγιά επαρχίας Πεδιάδος, και κατέθεσεν εναντίον των τα ακόλουθα: Εκ των όνων, οίτινες ηγοράσθησαν διά την μεταφοράν των υλικών της οικοδομής του αναφερθέντος τεμένους, παρεδόθησαν εις τους ραγιάδες του χωρίου τούτου, το οποίον τυγχάνει το χειμάδιον του εντολοδότου μου, τρεις όνοι προς φύλαξιν. Καίτοι δε πολλάκις ζήτησε την επιστροφή τούτων ο εντολοδότης μου, εν τούτοις όμως ούτοι δεν τους επέστρεψαν. ...

Νικολάου Σ. Σταυρινίδη, ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΦΟΡΩΝΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, , Τόμος Α' - ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1657-1672, σελ. 185, ΒΙΚΕΛΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 1986