Κρήνη Πριούλι

Κατασκευάστηκε επίσης μια καινούργια κρήνη κοντά στην Πόρτα του Δερματά, στην οποία διοχετεύτηκε το πηγαίο νερό πολλών πηγαδιών, που βρίσκονται έξω από την κοντρασκάρπα με υπόγειες στοές, που ενώνονται σε ένα κανάλι (αυλάκι) σκεπασμένο 500 περίπου βήματα μάκρος, και διοχετεύει τα νερά όλων των πηγαδιών.

Για το σκοπό αυτό χρειάστηκε να ξεπεραστούν με πολλές δυσκολίες ακόμη και με το σκάψιμο σε αρκετό μάκρος στη ριζιμιά πέτρα και με την κατασκευή μερικών τόξων, που έγιναν για να εξισώσουν την επιφάνεια και να δοθή η αναγκαία κλίση στη ροή του νερού, και για να μην εμποδιστεί η διάβαση και η επικοινωνία των δρόμων, από τους οποίους χρειάστηκε να περάσει το υδραγωγείο. Με το υδραγωγείο αυτό υδρεύτηκε η πολιτεία που είχε μεγάλη ανάγκη από την έλλειψη των βροχών των περασμένων χρόνων, και υπέφερε και ταλαιπωρήθηκε πολύ ο πληθυσμός.

ANTONIO PRIULI - ANTONIO BARBARO, RELAZIONI, I RELAZIONE DI ANTONIO PRIULI Provveditor Generale delle Armi in Candia, 30 Martzo 1667, II RELAZIONE DI ANTONIO BARBARO Provveditor Generale delle Armi in Candia, 24 Febraro 1667, Μετάφραση Στέργιου Γ. Σπανάκη, ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, Τόμος , σελ. 19, ΒΙΚΕΛΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 1976