1982

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΙΣ ΚΡΟΥΝΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΑΝΑΒΡΥΤΗΡΙΟΝ ΜΟΡΟΖΙΝΗ.

Έτος Εγίρας 1133

Έτος μ. Χ. 1720

Π. Μ. Ο Οντάμπασης Ελχάτζ Αχμέτ ετοποθέτησε κατά το έτος 1720 μ. Χ. ένα κρουνόν εις το έμπροσθεν του τεμένους Δεφτερδάρ Τζαμί αναβρυτήριον προς χρήσιν και ωφέλειαν του κοινού. Δια τον αγαθοεργόν τούτον σκοπόν κατέθεσεν ούτος 150 γρόσια, τα οποία τοκιζόμενα θα διατίθενται προς συντήρησιν του αφιερώματος τούτου.

Νικολάου Σ. Σταυρινίδη, ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΦΟΡΩΝΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, , Τόμος Δ' - ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1715-1752, σελ. 57, ΒΙΚΕΛΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 1984