369

ΕΠΙΔΙΟΡΘΟΥΤΑΙ ΤΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΝ ΧΑΝΔΑΚΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΡΗΓΜΑ ΤΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ, ΤΟ ΕΠΕΝΕΧΘΕΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ.

15 Zilkade 1081

25 Μαρτίου 1671

Ο ενδοξότατος και μεγαλόδωρος Αλή Αγάς, κετχουντάς του εν ενεργεία περινουστάτου, εκλαμπροτάτου, ου προσκυνούνται τα κράσπεδα, ενδοξοτάτου, τετιμημένου, μεγατίμου και εναρέτου Διοικητού Χάνδακος Αχμέτ Πασά, εμφανισθείς ενώπιον του ιερού τούτου συμβουλίου, κατέθεσε τα ακόλουθα:

Το εντός της πόλεως Χάνδακος ρέον ύδωρ Kemer Suyu διέρχεται δι' αύλακος, ευρισκομένης επί του τείχους του Φρουρίου, του κειμένου μεταξύ της Καινούργιας Πόρτας και της Πόρτας του Ακ Τάμπιας. Επειδή όμως το τείχος του φρουρίου εις το μέρος εκείνο τυγχάνει να είναι υπόνομος (κενόν, κούφιον) και συμεπεία τούτου ωρισμένα μέρη αυτού υπέστησαν καθίζησιν, λόγω της ροής των υδάτων, και πλείστας άλλας ζημίας υπέστη το τείχος του φρουρίου εις το μέρος εκείνο, ως εκ τούτου η εξοχότης του είχεν αρχίσει την διοχέτευσιν του ύδατος δια πηλίνων σωλήνων εξ άλλου μέρους, κτίσας συμάμα και νέον υδροζύγιον (τεραζή).

Πλην τούτου, έξωθι του φρουρίου, μεταξύ της Τασλή Τάμπιας και της Πόρτας Χανίων μέχρις ότου φθάση τις εις την Kuumlcuumlk Tabya, η προς την τάφρον πλευρά του τείχους του φρουρίου, κατέρρευσε κατά τον πόλεμον του στρατού του Ισλάμ. Επειδή δε η τάφρος, λόγω παρελεύσεως πολλού χρόνου επληρώθη χωμάτων, ο εξοχώτατος διέταξε και εκαθάρισαν ταύτην από τα χώματα και, δια να μη πληρωθή και πάλιν εις το μέλλον, είχε κάμει έναρξιν οικοδομήσεως του μέρους εκείνου του φρουρίου εις ύψος επτά πήχεων.

Νικολάου Σ. Σταυρινίδη, ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΦΟΡΩΝΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, , Τόμος Α' - ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1657-1672, σελ. 268-269, ΒΙΚΕΛΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 1986